REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE www.armakon.com.pl

 1. STRONY TRANSAKCJI,  PRZEDMIOT TRANSAKCJI I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.armakon.com.pl  prowadzony przez Przedsiębiorstwo Armakon Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod nr 0000091016 , NIP: 665 000 25 50, REGON:310000968 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów  za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin

– pod numerem telefonu: 63 242 94 56 wew. 22 lub faxu: 63 242 94 56 wew. 24

– pod adresem poczty elektronicznej: sklep@armakon.com.pl

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego www.armakon.com.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony www.armakon.com.pl  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.armakon.com.pl.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu Internetowego, strony internetowej www.armakon.com.pl  lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 5. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.armakon.com.pl  towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 6. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.armakon.com.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym www.armakon.com.pl  składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego www.armakon.com.pl  . Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.armakon.com.pl  , bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie wpływa  na zamówienia, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.armakon.com.pl  są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.armakon.com.pl  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną .
 11. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. Zamówienia w sklepie internetowym www.armakon.com.pl można dokonywać:

– poprzez stronę internetowe sklepu www.armakon.com.pl  – wypełniając formularz na stronie sklepu,

–  pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres sklep@armakon.com.pl

 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Armakon Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin. Zgłoszenia można  także dokonać pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres sklep@armakon.com.pl.   Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Przedsiębiorstwo Armakon Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. PŁATNOŚĆ
 2. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 3. W sklepie www.armakon.com.pl  istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

– Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Przedsiębiorstwa Armakon Sp. z o.o. nr rachunku bankowego 58 1090 1199 0000 0000 1900 2911 . Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystania z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się  po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

– Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

–  Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w Przedsiębiorstwie Armakon Sp. z o.o. , ul. Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin, Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Sposób płatności oraz podczas składania zamówienia.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem).
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.
 4. DOSTAWA
 5. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 7. Wszystkie wysyłki są realizowane w czasie do 48 godzin od momentu zamówienia lub zaksięgowania kwoty zamówienia na koncie (przy zamówieniach z płatnością przelewem.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w podanym czasie. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego www.armakon.com.pl  . Maksymalny czas potwierdzenia wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 8. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych.
 9. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 10. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Armakon Sp. z o.o.
 11. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 12. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.armakon.com.pl  , zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale  „Reklamacje”.
 13. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. W przypadku gdy waga zamówionych towarów przekracza 30kg, w e-mailu potwierdzającym zamówienie pojawi się komunikat „kontakt w sprawie dostawy”. Sprzedający drogą elektroniczną prześle Kupującemu informację dotyczącą kosztów dostawy zamówienia. Po akceptacji kosztów przez Kupującego, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia Kupującego.
 14. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 15. RĘKOJMIA

1.Sprzedający zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Jeżeli towar ma wadę Klient ma prawo:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

– żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunąć w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. REKLAMACJE
 4. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się  w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 6. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@armakon.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.
 7. GWARANCJA
 8. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.
 9. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie sklepu www.armakon.com.pl.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.armakon.com.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru itp.).
 12. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.armakon.com.pl  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 13. Przedsiębiorstwo Armakon Spółka  z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Marii Dąbrowskiej 6, 62-500 Konin jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w sklepie internetowym www.armakon.com.pl . Sprzedający informuje, iż dane te będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom.  Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Armakon Sp. z o.o. oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail: rodo@armakon.com.pl . Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 15. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym armakon.com.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.armakon.com.pl  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 17. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.armakon.com.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.armakon.com.pl  . Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.armakon.com.pl, konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.